Kinderen en jongeren

eerstelijnspychologische hulp voor kinderen

Kinderen tot 18 jaar kunnen terecht voor psychologische hulp voor vergoede en niet-vergoede zorg. De vergoede zorg valt onder de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) voorheen eerstelijnspsychologie en de ambulante jeugdhulp.

Uitgangspunten voor behandeling bij Psychologenpraktijk De Werf zijn:

  • Vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en voorkomen van stagnatie in de ontwikkeling
  • Ouders ondersteunen en versterken in de opvoeding van hun kind met oog voor de ouder-kind interactie
  • Elk kind heeft recht op passend onderwijs
  • Wij maken gebruik vroeg samenwerken in Noord Holland om onze betrokkenheid bij kinderen te kunnen melden

Psychologenpraktijk De Werf hanteert de volgende werkwijze:

Aanmelding

Oriënterend telefonisch gesprek om goed te kunnen inschatten welke zorg geïndiceerd is.

Intake en diagnostiek

Er wordt altijd gekeken wat de achtergrond is van de klachten en zo nodig wordt aanvullend psychologisch onderzoek voorgesteld. Soms is er alleen onderzoek en advies. Advies voor ouders en indien gewenst ook voor school. Onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten, ontwikkelings(neuro)psychologisch onderzoek en intelligentie onderzoek.

Behandeling

Na intake en diagnostiek wordt een behandelplan opgesteld. Behandelingen zijn in principe kortdurend en oplossingsgericht (OT). Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van speltherapie, mediatietherapie (behandeling via ouders en eventueel de leerkracht), cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR. Ouders worden intensief bij de behandeling betrokken.

Evaluatie

Gaande de behandeling wordt steeds geëvalueerd of de behandeling effectief is. Eventueel worden andere behandelaren bij de behandeling betrokken. Zo mogelijk wordt de behandeling afgerond. Indien meer intensieve therapie noodzakelijk is wordt verwezen naar een instelling voor SGGZ.

kinder-psycholoog-castricum-2
Wachttijd GGBGZ (kind)
weken